Om DEFF

DEFF arbejder for, at forskere, undervisere og studerende har adgang til al relevant information gennem brugervenlige systemer og vejledning af høj kvalitet.

Alle aspekter af forskernes og de studerendes arbejde med informationsressourcer understøttes derved på højeste internationale niveau. Dette sker gennem samarbejde mellem bibliotekspartnerne, fælles udviklingsprojekter samt etableringen af en teknisk infrastruktur.

DEFF er oprindelig resultatet af et samarbejde mellem Kulturministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet samt Undervisningsministeriet og er udsprunget af den IT-politiske handlingsplan "Info-samfundet for alle - den danske model" fra 1996. Læs mere om DEFFs baggrund her.

Formål/strategi

DEFFs strategi er at forbedre slutbrugerens adgang til information gennem samarbejde mellem de danske fag-, forsknings- og uddannelsesbiblioteker. Samarbejdet omfatter:

  • Fælles udvikling i de tilfælde hvor samarbejde giver større udbytte end summen af lokale initiativer og dermed en bedre samlet udnyttelse af bibliotekernes ressourcer
  • Videreudvikling af det fælles netværk af informationsressourcer
  • Samlet formidling af forskningsbibliotekernes informationsressourcer til offentligheden.

Målgruppe og deltagere i DEFF-samarbejdet

DEFFs målgruppe defineres primært som bibliotekernes slutbrugere, men omfatter også slutbrugere ved forskningsbaserede erhvervsvirksomheder, forskerparker og hospitaler, samt den brede offentlighed. DEFF-samarbejdet omfatter altså hovedparten af de ca. 500 biblioteker, der betjener forskere og studerende:

  • Universitetsbibliotekerne og de to nationalbiblioteker – de statslige biblioteker der betjener universiteterne f.eks. Aalborg Universitetsbibliotek
  • Øvrige special- og forskningsbiblioteker – biblioteker, som betjener institutioner med særlige forsknings- eller analyseopgaver, f.eks. Vejdirektoratets bibliotek samt en række biblioteker i forbindelse med private virksomheder
  • Bibliotekerne ved Professionshøjskolerne – biblioteker ved mellemlange videregående uddannelsesretninger, f.eks. lærer- og pædagoguddannelsenBiblioteker ved gymnasiale uddannelser –  biblioteker ved f.eks. Social- og Sundhedsskoler, Voksen Uddannelses Centre, handels- og tekniske skoler.

Initiativer og opgaver

DEFF omfatter en række projekter og udviklingsopgaver inden for IT, forskning, uddannelse og biblioteksudvikling. DEFF bidrager til en optimal udnyttelse af forskningsbaserede informationsressourcer.

DEFFs målgruppe betjenes fortrinsvis direkte gennem de institutioner, der deltager i DEFF, og gennem fælles tjenester, hvor dette er hensigtsmæssigt.

Det overordnede formål med DEFFs aktiviteter er at forbedre anvendelsen af IT med henblik på at understøtte forskning og uddannelse.

Økonomi

Med Finansloven for 2003 blev DEFF en permanent aktivitet efter at have haft status som projekt i de foregående fem år. I finanslovsteksten fastsattes den gennemsnitlige årlige bevilling til ca. 20,5 mio. kr. Læs DEFFs årsberetning for 2011.

Spørgsmål og kommentarer kan rettes til: