DEFF's indsatsområder 2016-2017

1

Adgang til digital videnskabelig viden

Al dannelse, forskning og innovation er baseret på viden.

DEFF arbejder for en kosteffektiv, bæredygtig adgang til videnskabelig viden og for, at resultaterne af offentlig finansieret forskning gøres frit tilgængelige.  

Den konkrete adgang er dog ikke tilstrækkelig, der skal også de rette kompetencer til: Med adgang følger behovet for at bearbejde og forstå det materiale, der gives adgang til. Dette gælder såvel elever som undervisere på ungdomsuddannelserne, de universitetsstuderende, forskerne, bibliotekarerne samt erhvervslivet. Disse grupper har forskelligt udgangspunkt, og arbejdet skal derfor tilpasses gruppernes særlige behov og vilkår samt løbende opdateres i lyset af et videnfelt, der udvikler sig hastigt.

Mål med indsatsområdet

Om to år er målet at have skabt resultater inden for nedenstående områder gennem projekter:

 1. Forskere, studerende og erhvervsliv har adgang til mest mulig nødvendig digital videnskabelig viden for færrest mulige midler og på de bedst mulige betingelser. Dette kan ske ved at øge tilgængeligheden af videnressourcerne gennem Open Access og via kompetent forhandling af licenserne
 2. Brugernes digitale læring, informationskompetencer og videnhåndtering er forbedret

2

Open Science, sociale medier og linked data

Open Science er fokusområde for EU, den danske regering og de danske forskningsmiljøer. Der foreligger nationale strategier for såvel Open Access som forskningsdata management. DEFF støtter i udstrakt grad op om disse initiativer og ambitioner.

DEFF er initiativtager til den nationale Open Access-diskussion og medskaber af en historisk stor dansk satsning på udvikling af forskningsdata management. DEFF vil fortsætte dette arbejde som en del af den bredere Open Science-agenda. Her er fortsat fokus på Open Access til publikationer, men i tillæg inddrages forskningsdata (Open Data), software (Open Source) og andre infrastrukturelle elementer.

De sociale medier spiller i stigende grad en rolle – også for den videnskabelige kommunikation. Nye muligheder (og faldgruber) åbner sig for bibliotekerne. Eksempelvis i forhold til forskningskommunikation og -deling. Linked Open Data er et andet koncept, der er opstået i kraft af internettet. Ved at stille data frit til rådighed som små veldefinerede informations-atomer kan maskiner (og biblioteker) afdække helt nye sammenhænge. Informationen kan dermed formidles på nye effektive måder. DEFF har fokus på at afdække disse muligheder og igangsætte eksperimenter på de mest lovende områder.

Mål med indsatsområdet

Om to år er målet at have skabt resultater inden for nedenstående områder gennem projekter:

 1. Forskningsdata indgår i højere grad i bibliotekernes arbejde og flere biblioteker understøtter flere elementer af Open Science til gavn for forskerne
 2. Udbredelsen af kendskab til og kompetencer i åbne og sociale dataanvendelser er vokset blandt forskningsbibliotekerne

3

Videnspredning, forskningsanalyser og bibliometri

Videnspredning, videnformidling og værktøjer til at analysere og vurdere det enorme informationsudbud er afgørende for forskning, læring og innovation. DEFF vil arbejde for at forbedre mulighederne for alle involverede.

Forskerne skal have de bedste muligheder for at kommunikere med fagfæller samt publicere forskningsresultater hurtigt, effektivt og meriterende. Kommunikationen mellem forskere i en international videnkontekst foregår via et væld af services. DEFF vil arbejde for, at denne kommunikation og publicering sker optimalt og på et bæredygtigt grundlag.

For at vurdere såvel impact som relevans af det hastigt voksende informationsudbud er der løbende behov for at videreudvikle de analytiske og bibliometriske værktøjer. Nye systemer og koncepter byder sig løbende til – som eksempel kan nævnes altmetrics, der supplerer den citationsbaserede bibliometri. Der er behov for at afdække og afprøve mulighederne, således at de bedste nyskabelser kan indgå i bibliotekernes kompetence- og serviceudbud.

Mål med indsatsområdet 

Om to år er målet at have skabt resultater inden for nedenstående områder gennem projekter:

 1. Nye koncepter og modeller for forskningskommunikation er afdækket/afprøvet med henblik på at tilbyde nye relevante, digitale redskaber til forskere og studerende på bæredygtig vis
 2. Den digitale distribution og tilgængeligheden af digitale videnskabelige materialer er øget
 3. Nye koncepter og systemer indenfor forskningsanalyse, bibliometri og altmetrics er afdækket/afprøvet med henblik på at tilbyde nye services til såvel forskere som studerende, erhvervsliv og offentlighed

4

Konsolidering

DEFF har gennem mange år haft konsolidering som kerneaktivitet. 

Konsolidering fordrer koordinering samt opnåelse af konsensus blandt aktørerne. DEFF har her en central rolle som samarbejdsorganisation for de danske fag-, forsknings- og uddannelsesbiblioteker. Incitamentet til konsolidering er etablering af bedre services for brugerne med et lavere udgiftsniveau, hvor dette ikke kan opnås individuelt af det enkelte bibliotek. Samtidig kan der opnås arbejdsdeling mellem bibliotekerne, hvilket kan bedre den samlede økonomi.

Services flytter sig fra lokale computere på institutionerne til fælles centre ”i skyen”. Sådanne ydelser kan leveres af globale udbydere eller af en nationalt konsolideret udbyder. Mulighederne er mange og grundige undersøgelser er nødvendige. Udover økonomiske fordele er der tillige en reduktion af kompleksitet for den enkelte institution, der dermed kan fokusere på egne kerneopgaver. Mulighederne for at bruge data på en bedre måde er kun ved sin begyndelse.

Konsolidering kan ske på mange områder. Eksempelvis for systemer, programversioner, arbejdsprocesser, værktøjer og data. Det kan tillige ske gennem kompetencekonsolidering, hvor ressourcepersoner i højere grad end i dag deles mellem relevante institutioner.

Mål med indsatsområdet

Om to år er målet at have skabt resultater inden for nedenstående områder gennem projekter: 

 1. Fortsættelse af konsolideringsindsatsen
 2. Kosteffektive, bæredygtige og bedre services bliver tilbudt brugerne, mens services uden disse egenskaber forsvinder
 3. Konsolideringsprojekter rummer forretningsmodeller udfoldet helt for finansiering og organisering efter projektperioden
 4. Konsolideringsprojekter reducerer kompleksitet som forudsætning for effektivisering via arbejdsdeling og standardisering

5

Det virtuelle bibliotek på gymnasierne

De studerende fra gymnasierne udgør universiteternes, professionshøjskolernes og erhvervsakademiernes råstof.

På gymnasierne stifter næste generation på arbejdsmarkedet indledende bekendtskab med akademiske metoder, datahåndtering og kildekritik samt andre nødvendige informationskompetencer i vidensamfundet. 

De gymnasiale uddannelser udgøres af forskellige institutioner, der er kendetegnet ved få biblioteks- og informationsressourcer. Gymnasierne falder derfor ofte ned mellem to stole, når det handler om at kunne tilbyde de rette biblioteksservices, videnressourcer og -værktøjer: Folkebibliotekerne på den ene side og fag-, forsknings- og uddannelsesbibliotekerne på den anden side. Gymnasiereformen og det generelt øgede behov for forskningsbaseret undervisning i samfundet tydeliggør nytten af en gennemarbejdet løsning på dette område.

Mål med indsatsområdet 

Om to år er målet at have skabt resultater inden for nedenstående områder gennem projekter:

 1. Specifikation af et moderne, virtuelt bibliotek for gymnasieskolerne, som giver adgang til den rette digitale viden via de nødvendige bagvedliggende licensaftaler. Specifikationen skal samtidigt definere de kompetencer, der knytter sig til betjeningen af det virtuelle bibliotek
 2. Sammenlignelige informations- og infrastrukturbehov løses i højere grad i fællesskab
 3. Samarbejde om udviklingen af sektorens biblioteksløsning er etableret

Siden er sidst opdateret: 18.04.2017

Se aktuelle muligheder for projekttilskud fra DEFF på siden for projekter og tilskud.

Uddannelses- og Forskningsministeriets logo
Undervisningsministeriet
 • DEFF
 • Slots- og Kulturstyrelsen
 • H.C. Andersens Boulevard 2
 • 1553 København V
 • Tlf: +45 33 95 42 00
 • Email: deff@slks.dk
 • CVR-nr. 26489865
 • EAN-nr.: 5798000793132

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vores cookies samler ikke på personoplysninger

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette. Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies: Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)