Status: Hvordan går det i DEFFs projekter?

Alle aktive DEFF-projekter afrapporterer to gange årligt. Her kan du blive opdateret på DEFF-støttede projekter; formål forventninger og resultater pr. ultimo 2015.

Undersøgelse af mulighederne for anvendelse af OS ILS

Kort beskrivelse af projektet

Indenfor det seneste årti er der dukket flere Open Source-baserede bibliotekssystemer op.  Dette skyldes blandt andet, at mange biblioteker har igangsat en fuldstændig forandring af processer og services, der knytter sig til det trykte materiale.

I dette projekt installeres to prototyper baseret på open source-systemerne Kuali OLE og KohaDTU bibliotek og SDU bibliotek.

Med disse gennemføres funktionelle og tekniske tests, der kan give en nyttig viden til den fremtidige indsats med bibliotekssystemsløsninger.

Hvad har projektet gennemført?

Prototyperne af de to bibliotekssystemer er blevet installeret på de to universitetsbiblioteker. Der er gennemført funktionelle tests af begge systemer og løbende videndelt om erfaringer og resultater. Begge systemer er blevet præsenteret for Roskilde Universitetsbibliotek, som også har fået mulighed for at se på systemerne.

De sidste test blev afsluttet i oktober. Projektets resultater viser – kort sagt – at open source-bibliotekssystemer kan være en mulig løsning for de to biblioteker, som har deltaget aktivt i projektet, men formentligt også for andre danske DEFF biblioteker. En yderligere erfaring har været, at der er rig mulighed for og masser af viden og erfaring at hente ved at indgå i samarbejder med biblioteker og communities udenfor landets grænser.

Hvad skal klares i fremtiden?

I december blev den afsluttende workshop overstået. Her blev projektresultaterne præsenteret for interesserede på danske og svenske universitetsbiblioteker. Nu skal den afsluttende rapport skrives.

Se mere om Undersøgelse af mulighederne for anvendelse af OS ILS inklusiv kontaktoplysninger i projektbanken.

Til toppen

Projektet bygger bl.a. videre på resultaterne fra DEFF-rapporten "Fælles infrastruktur for forskningsdata" (klik for at læse).

Data Management i praksis

Kort beskrivelse af projektet

Projektet tager fat på at løse udfordringen med forskningsdata management gennem etablering af en række tjenester i praksis.

Hvad har projektet gennemført?

Projektet har afholdt to stormøder. Et i marts og et i oktober 2015. Det næste stormøde er planlagt til afholdelse i februar 2016.

Det nyligt afholdte stormøde fik gang i de tværgående temaer, hvis primære formål er at sikre synergi og erfaringsudveksling mellem de forskellige cases, der hvor det giver mening.

Der er på nuværende tidspunkt dialog og samarbejde i gang mellem projektet og forskerne i de forskellige cases. Fokus for de fleste cases vil i de kommende måneder være Data Management Planning. Til dette er implementeringen af DMPonline-systemet i gang. DEFF støttede afholdelsen af en workshop, hvis formål var at oplære 30 personer i brugen af systemet.

Der er endelig blevet lavet et internationalt evalueringspanel, der ved en afsluttende konference vil evaluere projektet som helhed.

Hvad skal klares i fremtiden?

Projektet afsluttes 1. marts 2017. I den kommende tid fokuseres på, at de forskellige cases bindes sammen på tværs af tværgående temaer, hvis primære formål er at sikre synergi og erfaringsudveksling, hvor det giver mening.

Se mere om Data Management i praksis inklusiv kontaktoplysninger i projektbanken.

Til toppen

National Open Access-platform

Kort beskrivelse af projektet

Projektet vil etablere en national Open Access-platform med Open Journal System (OJS) til publicering af Open Access-tidsskrifter.

Projektet vil også samle de eksisterende OJS-servere i Danmark i en fælles hybrid serverpark ved Det Kongelige Bibliotek. Projektet er en del af Danmarks Nationale strategi for Open Access.

Projektets email: NatOpenAccess@remove-this.kb.dk.

Hvad har projektet gennemført?

Der blev i efteråret afholdt en informationsdag i København med 55 deltagere. Yderligere markedsføringstiltag er under forberedelse, så endnu flere tidsskrifter – end de der allerede er i gang med overflytningen – kan komme med i projektet. Undervisningen om konvertering og oprettelse af nye Open Access-tidsskrifter er endvidere startet.

På den tekniske front er der indgået kontrakt om en digital identifikatorer-løsning med DOI, ligesom der er etableret en projekthjemmeside.

Hvad skal klares i fremtiden?

Projektet er opstartet på en tidligere version af OJS (version 2.4.4). I 2016 vil der ske en afklaring af, om den nyeste version 3.0 kan benyttes. Med en afklaring af den tekniske del, skal konsolidering af platformen for danske OJS-servere ske i 2016. Dette inkluderer forventningsvist at overflytte de lokale OJS-serverer til den centrale server. I den forbindelse fortsætter arbejdet med at indgå overflytningskontrakter imellem institutionerne også i 2016.

Se mere om National Open Access-platform inklusiv kontaktoplysninger i projektbanken.

Til toppen

Projektet løber fra marts 2015 til marts 2016 og resultatet af den første beregning fra barometeret foreligger mod slutningen af projektet. (Wikicommons).

Open Access-Barometer

Kort beskrivelse af projektet

I et samarbejde med Styrelsen for Forskning og Innovation (FI) har DEFF iværksat udviklingen af et Open Access-barometer, der kan måle udviklingen i Open Access-publicering i Danmark og blive integreret i Den Danske Forskningsdatabases website.

Open Access-barometeret er specificeret i regi af Den Nationale Styregruppe for Open Access og udvikles teknisk af DTU.

Hvad har projektet gennemført?

Projektet er startet med – i dialog med miljøet – at få konkretiseret og udvidet diverse aspekter af OA-barometeret, herunder

 • Understøttelse af Gylden Open Access
 • Præcisering af genstandsfeltet
 • Etablering af konkrete og præcise regneregler

Dette har resulteret i en let revideret tidsplan og en leveranceplan opdelt i milepæle. Det har dog ikke ændret den endelige leverance fra barometeret, der i januar-februar 2016 skal kunne levere det første af en række årlige målinger af graden af Open Access-publicering – nationalt og på de enkelte danske universiteter.

Sammen med leverandøren (Elsevier) af teknologien (PURE) bag alle danske universiteters forskningsdatabaser er det nationale udvekslingsformat (DDF-MXD) for publikationsdata udvidet for at indføre registreringssupport og udlevering af information om Open Access til publikationer i eksterne grønne arkiver (eng: repositories).

Hvad skal klares i fremtiden?

Projektet løber fra marts 2015 til marts 2016, og resultatet af den første beregning fra barometeret foreligger mod slutningen af projektet. Det færdiggjorte projekt vil bl.a. komme til udtryk i brugergrænsefladen i Den Danske Forskningsdatabase. Her vil man via forskningsdatabasen kunne finde links til Open Access-fuldtekster samt (hvis muligt) downloade dem og lagre dem med relation til metadataposten.

Se mere om Open Access-barometer inklusiv kontaktoplysninger i projektbanken.

Til toppen

Kvinder, Køn og Forskning er et af de tidsskrifter, der allerede er digitaliseret og tilgængeliggjort via tidsskrift.dk

Udbygning af indhold og udvikling af forretningsmodel til tidsskrift.dk

Kort beskrivelse af projektet

Formålet er, via digitalisering af kildemateriale, at tilgængeliggøre tidsskrifter for brugere på professionshøjskoler, erhvervsakademier og gymnasieskoler via tidsskrift.dk.

Hvad har projektet gennemført?

Projektet startede i april 2014. Den forventede afslutning i april/maj 2016 er udsat til udgangen af 2016. Den største forsinkelse er klaring af rettigheder med CopyDan, som ikke forløber som forventet.

Den tekniske platform er under opgradering til den nyeste version, således at DOI (permanente, digitale identifikator) kan implementeres, og den tekniske implementering af forretningsmodellen kan klargøres.

Hvad skal klares i fremtiden?

Det forventes, at der findes et grundlag for pilotprojektet med udgangen af 2015. Herefter starter den konkrete digitalisering og arbejdet med forretningsmodellen – fokus er fortsat på så lave administrative omkostninger som muligt samt et acceptabelt niveau af daglig administration.

Professionshøjskoler, erhvervsakademier og gymnasier involveres direkte for at foretage observationer af brugeradfærden, når de søger efter artikler.

Se mere om Udbygning af indhold og udvikling af forretningsmodel til tidsskrift.dk inklusiv kontaktoplysninger i projektbanken.

Til toppen

Læs DEFF-rapporten om permanent adgang til licensbelagt materiale, der ligger til grund for projektet, her.

De næste skridt mod permanent adgang til videnskabelige e-journals i Danmark

Kort beskrivelse af projektet

Før der kan skabes en løsning, der giver permanent adgang til videnskabelige e-journals i Danmark, skal nogle aftalemæssige vilkår, praktiske spørgsmål og tekniske test afklares og gennemføres. Det sker i dette projekt.

Det omfatter f.eks. en kortlægning af nuværende rettigheder i de indgåede licensaftaler og en fælles indsats med at få de nødvendige rettigheder om permanent adgang ind i licensaftalerne. Dertil er der etableret en LOCKSS-prototype (”Lots Of Copies Keep Stuff Safe”). Det bliver testet og evalueret, hvorvidt LOCKSS er en egnet teknisk løsning til permanent adgang.

Hvad har projektet gennemført?

Projektet har gennemført en kortlægning af rettighederne til permanent adgang i såvel universiteternes lokale forlagsaftaler som i DEFFs konsortieaftaler med forlagene.

For de 348 undersøgte lokalt forhandlede aftaler viser undersøgelserne blandt andet, at 37 % lover fortsat adgang efter opsigelse, mens blot 2 % af aftalerne lover fortsat adgang ved transfer af tidsskrifter. Tallene fra de 55 undersøgte DEFF-aftaler viser, at 69 % af aftalerne indeholder mulighed for permanent adgang ved opsigelse og 47 % ved transfer.

Hvad skal klares i fremtiden?

Test af LOCKSS-prototypen er gået i gang. Der er efter anbefaling fra LOCKSS/Stanford University Libraries testet en såkaldt ”privat” PLOCKSS-løsning. Statsbiblioteket har gennemført sine tests, DTU mangler en enkelt og der arbejdes nu med afrapportering.

Der er netop afholdt en afsluttende workshop d. 7. december, hvor projektet inviterede JISC og EDINA til at fortælle om nationale erfaringer og projekter fra England; Erfaringer som bringer spændende nyt til de videre nationale overvejelser om permanent adgang-løsninger i Danmark.

Se mere om De næste skridt mod permanent adgang til videnskabelige e-journals i Danmark inklusiv kontaktoplysninger i projektbanken.

Til toppen

Projektet arbejder med temaerne sociale medier, altmetrics, bibliotek 2.0 og linked open data.
Projektet arbejder med temaerne sociale medier, altmetrics, bibliotek 2.0 og linked open data

 

Linked, Open & Social - FFU-biblioteket 2.0

Kort beskrivelse af projektet

Overordnet set arbejder projektet med temaerne sociale medier, altmetrics, bibliotek 2.0, linked open data og forbedring af FFU-bibliotekernes udnyttelse af og viden om disse områder. Projektet består af fire hovedelementer: 

 • Spor 1. Sociale medier for forskere og biblioteker
 • Spor 2. Linked Open Data og Altmetrics til forskningsformidling
 • Spor 3. Linked Open Data til biblioteksinformation og autoritetsfiler
 • Tværgående: Projektledelse, videndeling og formidling til interessenter

Hvad har projektet gennemført?

I spor 1 har der været afholdt en Kick-off d. 10 juni, hvor DTU præsenterede bibliotekets arbejde med undervisning i og markedsføring af Mendeley. Der har været afholdt en opfølgende workshop i oktober, hvor fokus har været på at få videndelt om de lokale forløb og få dem afgrænset i forhold til projektet.

I spor 2 arbejdes der med implementering af 2 Vivo-portaler og projektet forventer at igangsætte funktionelle test i første kvartal 2016. 

I spor 3 er der identificeret kilder (VIAF, ORCID, GeoNames) til brug som LOD-autoritetsdata i forbindelse med katalogisering og udarbejdet metode til anvendelse og evaluering af disse. Der er afdækket en infrastruktur til anvendelse af LOD til serviceforbedring. Der fokuseres fremover på at udvide katalogiseringstemaet med andre autoritetstyper og behovsafklaring/prototyping af formidlingsmodeller.

Hvad skal klares i fremtiden?

Arbejdet i de tre spor fortsætter efter tidsplanen. Således vil der eksempelvis i den kommende periode blive gennemført lokale forløb om sociale medier for forskere på de deltagende biblioteker. Der er igangsat et testforløb med altmetrics.com, der skal integreres med Vivo-portalerne.

Interesserede kan få adgang til projektets videndelingsplatform ved at rette henvendelse til DTU Bibliotek (se linket til projektbanken).

Se mere om Linked, Open & Social – FFU-biblioteket version 2.0 inklusiv kontaktoplysninger i projektbanken.

Til toppen

Danske Fag-, Forsknings- og Uddannelsesbibliotekers blad REVY havde i vol. 38, Nr. 4 (2015) et interview med Gina Bay & Solveig Sandal, der arbejder med E-læring, informationskompetencer og biblioteksservices-projektet.

E-læring, informations-kompetencer og biblioteks-services – hvordan kan det digitale bibliotek bidrage til employability? 

Kort beskrivelse af projektet

Projektet vil undersøge, hvordan det digitale bibliotek kan skabe værdi og udvikling til uddannelser og virtuelle læringsmiljøer, samt hvordan bibliotekerne kan understøtte de studerendes digitale dannelse og læring – også kaldet employability.

Projektet vil iværksætte mindst ni konkrete faglige forløb ved universiteter, professionshøjskoler og et erhvervsakademi. På den måde målrettes informationen og de relevante services bliver integreret i undervisningsforløbene. Det sker via virtuelle læringsmiljøer (Learning Management Systemer) og Massive Open Online Courses (MOOCs).

Dermed kan vi etablere samarbejder, udvikle relevante e-læringsobjekter og fleksible employability-koncepter. Til slut foretages evalueringer af de iværksatte forløb, der på et systematisk grundlag kan dokumentere, hvordan det digitale bibliotek forbedrer de studerendes employability.

Hvad har projektet gennemført?

Der er leveret to typer af leverancer:

 1. Syv koncepter for integration af det virtuelle bibliotek i uddannelsernes læringsmiljøer
 2. Et mere uddybende framework for ét af de syv koncepter.

Arbejdet med MOOCs er startet i det internationale perspektiv med udvikling af et globalt MOOC-forløb. Herefter udvikles de lokale e-læringsforløb, Small Private Online Courses (SPOC).

Projektet har peget på Learninglib.dk (DEFF udviklet platform), som arkiv for projektets e-læringsobjekter. Projektet vil derfor videreudvikle Learninglib.dk på en sådan måde, at også e-læringsobjekter, som er skabt udenfor platformen, kan uploades og arkiveres her til fri deling.

Hvad skal klares i fremtiden?

Projektet deler fortsat og løbende viden på projektets blog og wiki. Projektet tweeter med #DEFFelearning.

I den kommende tid igangsættes to undersøgelser af forløbenes resultater og effekter. De foretages af Professor e-Learning Lab, Aalborg Universitet Marianne Lykke. Dels vil hun undersøge et forløb for ph.d.-studerende ved RUC og dels et MOOC-forløb i foråret 2016. Den afsluttende evalueringsrapport kommer i juni 2016.

Projektet afsluttes med konference fastsat til 3/11-2016 på Aarhus Universitet i Emdrup.

Se mere om E-læring, informationskompetencer og biblioteksservices – hvordan kan det digitale bibliotek bidrage til employability? inklusiv kontaktoplysninger i projektbanken.

Til toppen

Digital informationsforsyning og ny didaktik i gymnasieskolen (fase 1)

Kort beskrivelse af projektet

Som et forsøgsprojekt kan denne første fase skabe grobund for digitale ressourcer og nye former for læring i gymnasieskolen. En øget adgang til og udbud af kvalitetssikrede, videnskabeligt funderede e-ressourcer vil kunne understøtte nye læringsformer og samtidig gøre dem mere parate til en videregående uddannelse, hvorved der potentielt skabes flere mønsterbrydere.

Hvad har projektet gennemført?

Projektet har gennemført en undersøgelse af behovet for de nye digitale udbud og læringsformer med gennemførte dialogmøder og temadage vedr. valg af e-ressourcer. Der er blandt andet givet prøveadgange til e-materialer og afholdt forløb om e-ressourcers mulige roller i undervisningen. Evalueringen er gennemført i form af følgeforskning, formulering af forretningsmodeller samt med bibliometriske analyser. Der er blandt andet foretaget undersøgelse af elevernes akademiske standpunkter og optag på videregående uddannelser.

Hvad skal klares i fremtiden?

Projektet vil i fase to, der opstartes i 2016, kunne levere og afprøve en kritisk masse af e-ressourcer på otte gymnasier og 1.000 elever og måle effekten på en række parametre. Via følgeforskning ved professor Kirsten Drotner på SDU, vil der blive formuleret læringsanbefalinger.

Se mere om Digital informationsforsyning og ny didaktik i gymnasieskolen (fase 1) inklusiv kontaktoplysninger i projektbanken.

Til toppen

Posteren om biblioteks-impact bl.a. vist på DFFU's årsmøde, 2015.
Posteren om biblioteks-impact bl.a. vist på DFFUs årsmøde, 2015.

 

Undersøgelse af biblioteks-impact

Projektet er et modningsprojekt, der gennemgår faser, metoder og datahåndtering ifm. impact-undersøgelser for biblioteker. Projektet vil lave forarbejdet til et mere omfattende konsortiumprojekt om impact som grundlag for ledelsesbeslutninger og evaluering af biblioteksservices. Kort sagt: Gavner det vi gør kunderne?

Hvad har projektet gennemført?

Efter opstarten i december 2014 er der foretaget en gennemgang af litteraturen og udarbejdet litteraturreviews. Der er indsamlet og analyseret data. De hidtidige resultater er blevet præsenteret som en poster på DFFU's årsmøde og i forbindelse med et møde med Manchester Universitetsbibliotek. De er også præsenteret i det seneste nummer af Uddannelsebibliotekaren.

Hvad skal klares i fremtiden?

I januar 2016 planlægges en workshop om en dansk standard for library impact. Den kan fungere som et bidrag til den internationale ISO-standard.

Se mere om Undersøgelse af biblioteks-impact inklusiv kontaktoplysninger i projektbanken.

Til toppen

 

Biblioteket som central aktør i entreprenørskabs-undervisningen

Projektet udvikler og afprøver med forskellige cases, hvordan biblioteket kan spille en central rolle i entreprenørskabs-undervisningen. Der er derfor indgået samarbejdsaftaler med to uddannelser og to studentervæksthuse i VIA University Colleges om sammen at udvikle og afprøve undervisningsforløb. 

Hvad har projektet gennemført?

Resultaterne viser (ikke overraskende), at der findes utrolig mange måder at arbejde med entreprenørskab på. Ligesom de studerende skal bibliotekaren være parat til at bryde med vanlige tankemønstre og være i stand til at samarbejde på intensive måder. Til gengæld har bibliotekaren en række værktøjer på rygraden, som er særdeles nyttige i innovations-processen: at åbne op for mængden af forskellige menneskelige og online informationsressourcer, at kunne systematisere resultatet af de eksplorative søgninger og evnen (og tålmodigheden) til at fortsætte analysen af mulige indgange til, hvor viden findes.

Hvad skal klares i fremtiden?

Projektet vil i det kommende halve år fortsat udvikle koncepter for, hvordan biblioteket kan spille en rolle i uddannelsernes og studentervæksthusenes entreprenørskabs-undervisning.  Dette sker ved at afprøve konkrete forløb samt ved kompetenceudviklingsforløb, der sætter fokus på informationssøgningens og bibliotekarens rolle i innovative processer.

Se mere om Biblioteket som central aktør i entreprenørskabs-undervisningen inklusiv kontaktoplysninger i projektbanken.


Til toppen

ORCID-implementering udgør en stor del af projektet. Foto: Orcid®

 

Forskningsdokumentation og -kommunikation

Projektet består af to dele. Begge omhandler de kommunikationen om og dokumentationen af forskningen. Dels en implementering af ORCID® som permanent, global forskeridentifikator. Dels en udvidelse og fornyelse af den danske forskningsdatabase, der afspejler ORCID, Open Access og forskningsdatasæt. Sammenhængende med begge projektdele er der nedsat et Open Access-sekretariat, der understøtter Open Access-videndeling og -support.

Hvad har projektet gennemført?

Hovedfokus har været den konkrete implementering af ORCID på institutionerne. Således har Aalborg Universitet allerede opnået en ORCID-tilslutning på mere end 80% blandt medarbejderne. 

Den danske forskningsdatabase er blevet lanceret i en opdateret beta-version. Der er også blevet etableret et advisory board for databasen.

Open Access-sekretariatet har holdt de første fire møder for det danske Open Access-netværk, ligesom der netop er blevet afholdt en konference om bæredygtigt Open Access.

Hvad skal klares i fremtiden?

Arbejdet fortsætter med at opnå målsætningen om en tilslutning på 80% til ORCID. Den nye forskningsdatabase er netop lanceret og vil løbende blive forbedret. Herefter skal Open Access-barometeret (selvstændigt DEFF-projekt) integreres med databasen. Også ORCID og forskerprofiler vil blive integreret i den nye version af Den Danske Forskningsdatabase.

Se mere om Forskningsdokumentation og -kommunikation inklusiv kontaktoplysninger i projektbanken.


Til toppen

LinkedIn

Projektbanken

DEFF støtter projekter, der fremmer udviklingen af elektroniske biblioteker, der stiller deres elektroniske og andre informationsressourcer til rådighed for brugerne på en sammenhængende og enkel måde.

 

For bl.a. at sikre deling af viden bliver der afrapporteret to gange om året. Disse statusser kan læses i DEFFs projektbank.

DEFFs projektbank
Uddannelses- og Forskningsministeriets logo
Undervisningsministeriet
 • DEFF
 • Slots- og Kulturstyrelsen
 • H.C. Andersens Boulevard 2
 • 1553 København V
 • Tlf: +45 33 95 42 00
 • Email: deff@slks.dk
 • CVR-nr. 34072191
 • EAN-nr.: 5798000793248

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vores cookies samler ikke på personoplysninger

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette. Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies: Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)