DEFF's historie

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) blev formelt etableret i 1998 som et femårigt projekt for årene 1998-2002 i forlængelse af et mindre antal forprojekter startet i 1997. Koordinationsudvalg, styregruppe og sekretariat blev nedsat, og der blev på finansloven afsat 200 mio. kr. til DEFF’s indsats i perioden.

I 2002 foretog Finansministeriet en budgetanalyse af DEFF med deltagelse af Forskningsministeriet, Kulturministeriet og DEFF. DEFF’s aktiviteter og resultater blev vurderet positivt, og DEFF kom dermed permanent på finansloven med henblik på at fastholde resultaterne af investeringerne i projektperioden. Herudover blev der afsat et mindre beløb til fortsat udvikling af aktiviteterne.

DEFF er i dag et organisatorisk og teknologisk samarbejde mellem fag-, forsknings- og uddannelsesbibliotekerne, som samfinansieres af Uddannelses- og Forskningsministeriet, Undervisningsministeriet og Kulturministeriet. DEFF er opført på finansloven under Kulturministeriet. DEFF henhører organisatorisk og bevillingsmæssigt under Slots- og Kulturstyrelsen.

DEFF’s engelske navn er Denmark’s Electronic Research Library.

Væsentlige begivenheder gennem årene:

1996

En arbejdsgruppe nedsættes af Kulturministeriet, Undervisningsministeriet og Forskningsministeriet med det formål at undersøge vilkårene for udvikling af elektroniske forskningsbiblioteker med henblik på etablering af Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek.

1997

På baggrund af DEF-rapporten arbejdes der på rammerne for og etableringen af DEF. Styregruppen nedsættes.

1998

Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek etableres og igangsættes. Der arbejdes på at fastsætte de strategiske, budgetmæssige, udviklingsmæssige rammer m.v. for projektet, der er fastsat til at vare til 2002.

1999

Der arbejdes på at udvikle Den Danske Forskningsdatabase

2000

Kim Østrup, vicedirektør i IBM DK, overtager formandsposten i Styregruppen

2001

DEF som projekt er ved at være ved vejs ende, og der arbejdes med DEF's fremtid, Blandt andet udføres at vellykket internationalt review af DEF. Undervisningsministeriet udtræder af samarbejdet.

2002

DEF's status som projekt udløber, og DEF kommer i stedet permanent på finansloven.

2003

Styregruppens sammensætning ændres, og der etableres seks indsatsområder.

2004

Undervisningsministeriet genindtræder i DEF-samarbejdet, og dermed inddrages erhvervsakademier og CVU'er i samarbejdet. DEF skifter navn til DEFF for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek.

2005

DEFF medvirker til etableringen af Knowledge Exchange, og der afholdes et internationalt review af DEFF. Størstedelen af DEFFs projekter har fokus på udviklingen af digitale ydelser til forskere og studerende med udgangspunkt i bibliotekerne og deres informationsressourcer.

2006

Dette var sidste år for Styregruppen og de seks programområder. Styregruppen arbejdede derfor med at definere den fremtidige model for DEFF, herunder organisering og indsatsområder.

Omsætningen indenfor licensområdet rundede for første gang 100 mio. kr., og med over 250 biblioteker og mere end 175 forskellige produkter udgør licensarbejdet en central opgave for sekretariatet.

2007

I løbet af foråret 2007 blev der etableret nye programgrupper, som i starten af sommeren mødtes med Styregruppen for at drøfte planer for de kommende års arbejde.

Grupperne blev inddelt efter den trelagsarkitektur, der gennem en årrække har været rammen om it-udviklingen i DEFF: Det nederste lag i arkitekturen udgøres af data – eller Informationsforsyning, som i vid udstrækning deles af bibliotekerne. Det mellemste lag omfatter funktionalitet som søgemaskiner eller adgangsstyring – eller Arkitektur og Middleware, og det øverste lag er grænsefladerne – eller Mødet med Brugeren.

2008

Året blev et af de mest travle i DEFF. For det første igangsatte programgrupperne en lang række projekter, som krævede stor opmærksomhed og en tilsvarende arbejdsindsats. Dernæst skulle Sekretariatet forberede den nye styregruppes tiltræden, idet den gamle styregruppes mandat udløb den 31. december 2008.

Sekretariatet brugte ligeledes ressourcer på at geare organisationen til at optage de almene gymnasier, Social- og Sundhedsskolerne samt VUC'erne, som skulle indtræde i DEFF pr. 1. januar 2009.

2009

Den nye Styregruppe trådte til med den nye formand Mai Buch i front. Ved indgangen af året trådte ligeledes de almene gymnasier, VUC- og SOSU-uddannelserne ind i DEFF-familien. Optagelsen af de mange nye institutioner i DEFF gjorde det muligt at sikre, at hovedparten af den fremtidige arbejdskraft ville komme til at vokse op med at arbejde med digital viden.

I efteråret tog Styregruppen de første spadestik til at udarbejde en ny strategi, der tog afsæt i det gode infrastrukturelle fundament. Strategien ville tage udgangspunkt i, at DEFF netop betjente så stor en del af fremtidens digitalt arbejdende videnmedarbejdere, og at DEFF dermed gav en unik forudsætning for, at Danmark kunne blive et innovativt og konkurrencedygtigt samfund.

2010

Strategiarbejdet fyldte en substantiel del af Styregruppens arbejde dette år. I forlængelse af dette bestod en væsentlig opgave i at få placeret fag- og forskningsbibliotekerne på en politisk dagsorden vedr. innovation og erhvervsfremme. Der blev afholdt høringer om hovedsigtet med strategien samt udført pilotprojekter i samme forbindelse.

Året var ligeledes kendetegnet ved såvel licens- som programgruppers store indsats, mens de nye deltagere i DEFF-samarbejdet, de almene gymnasier, VUC’erne og SoSu’erne, for alvor begyndte at taget velimod DEFFs ydelser.

Sekretariatet udgjorde i dette år også sekretariatets- og formandsfunktionen for Videnskabsministeriets Open Access Udvalg. Et indsatsområde, som syntes at indtage en fremtrædende rolle i DEFFs fremtidige opgaveløsning.

2011

Den nye strategi blev skrevet færdig og godkendt af Styregruppen, så den var klar til lancering og implementering, og programgrupperne siden 2007 erstattet af nye fra sommeren 2011. Projektarbejdet blev udfordret af, at Finansministeriet indførte dispositionsbegrænsninger, der satte projektbevillingerne i bero i en længere periode af året.

DEFF har i de senere år betjent Open Access Udvalget gennem levering af formand og sekretær. Udvalget afleverede tidligt i 2011 den endelige rapport med anbefalinger til gennemførelse af en officiel dansk politik på området. Arbejdet blev suppleret af Open Access aktiviteter i Knowledge Exchange regi. Forhandlingerne om licensfornyelser for 2012 havde stort fokus, idet budgetterne for de danske institutioner var beskåret eller fremskrevet med meget små stigninger. Til styrkelse af forhandlingerne blev der nedsat en referencegruppe bestående af personer med mandat fra de enkelte universiteter.

2012

D. 1. januar 2012 fusionerede Styrelsen for Bibliotek og Medier, Kunststyrelsen og Kulturarvsstyrelsen. Fusionen startede en afgang af næsten alle erfarne medarbejdere i DEFF samt adskillige ledelsesskift i DEFF, hvilket medførte tempotab og væsentlig færre resultater i året end i de tidligere år. En markant begivenhed var lanceringen af den nye DEFF strategi d. 8. marts på et strategiseminar i Mogens Dahl Koncertsal. Kulturminister Uffe Elbæk indledte, og bl.a. Jens Klarskov, adm. direktør i Dansk Erhverv, talte og bakkede op om strategiens indsatser.

2013

En ny styregruppe tiltrådte med Centerdirektør og professor Børge Obel, Aarhus School of Business, Aarhus Universitet som formand. Styregruppen fastslog, at grundlaget for DEFF’s virke var den nuværende DEFF strategi for 2012-2016, samt at DEFF var indskrevet i Regeringens Innovationsstrategi, ”Danmark – Løsningernes land” under punkt 17 – ”Styrke kommerciel adgang til viden”. Implementeringen af strategien skulle ske gennem en fokusering på et mindre antal strategiske indsatsområder inden for strategiens rammer og selve arbejdet skulle foregå gennem færre og større projekter. Styregruppen afholdt konferencen ”Fokus på Fremtidens Forskningsbibliotek – Internationale perspektiver og digitale muligheder i styringen af forskningsbaseret viden” til fokusering af DEFF’s strategi. Tre store projekter fik i alt tilsagn på ca. 13 millioner kr.

2014

Styregruppen fastlagde endeligt strategiske indsatsområder og direkte fokusområder. Rammerne for DEFF blev præciseret med vedtagelse af nye vedtægter samt en revideret forretningsorden for styregruppen. Et åbent projektkald for større projekter blev annonceret samtidig med et kald af mindre projekter med mindre stramme ansøgningskrav. Danish e-Infrastructure Cooperation (DeIC) og DEFF udarbejdede Data management strategi til høring i Rektorkollegiet og andre centrale institutioner. DEFF indgik i den Nationale Styregruppe for Open Access og er fortsat nationalt kontaktpunkt og medlem af Governing Council for SCOAP3. Nye rammer for licensarbejdet blev lagt fast i samarbejde med forskningsbibliotekerne. DEFF online blev afholdt med 35 forlag og ca. 100 deltagere fra DEFF institution

Siden er sidst opdateret: 07.01.2019
Uddannelses- og Forskningsministeriets logo
Undervisningsministeriet
  • DEFF
  • Slots- og Kulturstyrelsen
  • H.C. Andersens Boulevard 2
  • 1553 København V
  • Tlf: +45 33 95 42 00
  • Email: deff@slks.dk
  • CVR-nr. 34072191
  • EAN-nr.: 5798000793248

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vores cookies samler ikke på personoplysninger

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette. Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies: Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)