Styregruppen

Styregruppen har inden for rammerne af vedtægterne ansvaret for, at DEFF opfylder sit formål og har herunder til opgave at udarbejde strategi, rammer, organisering og retningslinjer for DEFFs drift og udvikling:

 • udmøntning af tilskudsmidler samt andre overordnede forhold, som styregruppen ikke har henlagt til sekretariatet
 • kontrol med DEFFs økonomi
 • indstilling om godkendelse af budget og aktivitetsplaner på oplæg fra sekretariatet inden for den bevillingsramme, der er fastsat på de årlige finanslove, samt indstilling om godkendelse af årets regnskab.

Det årlige budget, aktivitetsplaner og regnskab for DEFF skal godkendes af koordinationsudvalget og Slots- og Kulturstyrelsen. Styregruppen udgiver en årlig beretning.

DEFFs drift og udvikling omfatter:

 • Tilskud

DEFF yder tilskud til aktiviteter, der fremmer realiseringen af DEFF's formål. Aktiviteterne omfatter udviklingen af et fælles netværk af digitale informationsressourcer og faciliteter, der understøtter dansk uddannelse og forskning. Tilskuddene ydes til fælles udviklingsprojekter og til at fremme fælles driftsløsninger. Der ydes primært tilskud til forsknings- og uddannelsesbiblioteker.

 • Licensvirksomhed

DEFF indgår på vegne af biblioteker abonnementsaftaler med leverandører af betalingsbelagte informationsressourcer, fx tidsskrifter, databaser og e-bøger. Aftalerne giver bibliotekernes brugere licens til at benytte informationsressourcerne via internettet. Dette indkøbssamarbejde om licensaftaler er udgiftsneutralt, idet sekretariatet for DEFF fakturerer bibliotekerne for udgifterne til betaling af leverandørerne. Sekretariatet for DEFF koordinerer samarbejdet mellem bibliotekerne og varetager tillige forhandling og aftaleindgåelse med leverandører samt administration og fakturering i forbindelse med aftalerne.

 • Indtægtsdækket virksomhed

Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter konsulentrådgivning om forhandling og administration af licensadgange til elektroniske tidsskrifter for institutioner, der ikke bidrager til finansiering af DEFF.

Styregruppens sammensætning

DEFF’s daglige virksomhed ledes af en styregruppe bestående af en formand og 7 medlemmer udpeget af de tre ejerministerier. Styregruppen for DEFF har i perioden 2017 – 2018 følgende sammensætning:

Formand

Professor Børge Obel, School of Business and social sciences, Aarhus Universitet

Udpeget af Uddannelses- og Forskningsministeriet, Undervisningsministeriet og Kulturministeriet

Professor Marianne Lykke, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet

Udpeget af Uddannelses- og Forskningsministeriet

Kontorchef Mogens Sandfær, Bibliometri & Data Management, Danmarks Tekniske Universitet

Udpeget af Uddannelses- og Forskningsministeriet

Bibliotekschef Bertil F. Dorch, Syddansk Universitetsbibliotek 

Udpeget af Kulturministeriet

Direktør Svend Larsen, Det Kgl. Bibliotek

Udpeget af Kulturministeriet

Rektor Anne-Birgitte Rasmussen, Københavns Åbne Gymnasium

Udpeget af Undervisningsministeriet

Bibliotekschef Per Steen Hansen, VIA University College

Udpeget af Uddannelses- og Forskningsministeriet

Direktør Jesper Hermansen, Slots- og Kulturstyrelsen

Udpeget af Kulturministeriet

Siden er sidst opdateret: 07.01.2019
Uddannelses- og Forskningsministeriets logo
Undervisningsministeriet
 • DEFF
 • Slots- og Kulturstyrelsen
 • H.C. Andersens Boulevard 2
 • 1553 København V
 • Tlf: +45 33 95 42 00
 • Email: deff@slks.dk
 • CVR-nr. 34072191
 • EAN-nr.: 5798000793248

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vores cookies samler ikke på personoplysninger

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette. Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies: Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)