Projekttilskud 2016

Grøn Open Access i praksis

Projektet tager udgangspunkt i målet om adgang til en tilladt Open Access-version til brugerne. Der er imidlertid områder, hvor der er udfordringer ift. at få fat i og at få registreret den tilladte Open Access-version.

Projektet har på forhånd identificeret 6 hovedelementer, som der skal arbejdes med. Målet er at projektet får arbejdet struktureret og i fællesskab med at fjerne og mindske udfordringer ift. at nå de nationale Open Access mål indenfor følgende temaer: 

 • embargoperioder
 • tilladte Open Access-versioner
 • forlagenes praksis
 • forskernes arbejdsprocesser
 • rettigheder og licenser
 • samt systemunderstøttelse

Mere Open Access indhold til slutbrugerne er således det overordnede mål for projektet, og der arbejdes med at opkvalificere medarbejdere og via samarbejde at løse de praktiske udfordringer på en ensartet måde – på tværs af publicerings-, registrerings- og licensproblematikker.

Med andre ord, en tværfaglig, holistisk og tværinstitutionel indfaldsvinkel til de praktiske udfordringer, som er i fokus der, hvor institutionerne er i dag i forhold til implementeringen af den grønne nationale Open Access strategi.

Læs mere om Open Access her.

Etablering af en national virtuel biblioteks- og databrønd til ungdomsuddannelserne

Projektet skal starte opbygningen af et netværk af virtuelle gymnasiebiblioteker i form af en fælles platform, som det er let for uddannelsesinstitutionerne at koble sig på og få tilpasset lokale behov.

En fælles platform vil ikke kun opfylde ønsket om et virtuelt bibliotek, men også medvirke til opbygning af et netværk og et fællesskab, der handler om at give alle landets elever på ungdomsuddannelserne adgang til relevante resurser, uanset hjemkommune, samt styrke deres informationskompetence både på ungdomsuddannelsen og i deres videre uddannelsesforløb.

Læs om Styregruppens indsatsområde "Det virtuelle bibliotek på gymnasierne" her.

Permanent adgang og adgang ved opsigelser – national arkivering baseret på Private LOCKSS Network (PLN)

Projektet ”Permanent adgang og adgang ved opsigelser – national arkivering baseret på Private LOCKSS Network (PLN)” tager fat, hvor det tidligere DEFF-projekt om permanent adgang slap og arbejder med en række konkrete opgaver, som er forudsætninger for etableringen af en kommende national arkiveringsløsning.

Målet er, at sektoren og DEFF ved projektets afslutning vil have et solidt grundlag at drøfte og vurdere investeringen i en national arkiveringsløsning ud fra og herunder, om der er mulighed for at indgå i europæisk samarbejde.

De vigtigste elementer i projektet er at

 • få udarbejdet et beslutningsgrundlag for en national arkiveringsløsning baseret på Private LOCKSS Network
 • få indsamlet erfaringer fra KeepSafe- og LOCKSS-teamet samt sikre koordinering ift. mulig europæisk løsninger
 • afklare mulige løsninger for set up til vedligeholdelse af forlagenes licensbetingelser ift. permanent adgang
 • afklare mulige løsninger for set up til håndtering af dokumentation af bibliotekernes adgang til de enkelte licenser ift. permanent adgang
 • kortlægge rettigheder ift. permanent adgang på e-bogsområdet og intensivere indsatsen i forhandlingerne
 • analysere Portico og LOCKSS’s dækning ift. e-bøger.

Open Access Monitor DK (OAM-DK): Indsamling, dokumentation og administration af publiceringsudgifter til Open Access

I Danmark har vi en grøn Open Access-strategi, der betyder, at Open Access-publicering i princippet skal foregå omkostningsneutralt og at universiteternes videnskabelige publikationer bør parallel-publiceres i et institutionelt arkiv.

På trods af, at strategien er grøn, er det dog et faktum, at der på de danske universiteter både bliver brugt ressourcer på APC-betaling (article processing charge), både i rent gyldne Open Access-tidsskrifter, men også i traditionelle betalingstidsskrifter, hvor der er tale om hybrid Open Access-publicering.

Læs om gylden og grøn Open Access her.

Især den hybride model er dyr for universiteterne, da de i princippet både betaler for læseadgang og retten til at publicere. Forlagene er traditionelt meget tilbageholdende med at udlevere oplysninger og statistikker på omfanget af Open Access-publicering. På universitetsbibliotekerne er man i større eller mindre grad begyndt at monitorere omfanget af gylden og hybrid Open Access, men det viser sig vanskeligt at skaffe alle data. 

Udfordringen er således, at der pt. ikke findes et samlet overblik over universiteternes samlede publiceringsøkonomi, forstået som udgifter til både licenser samt hybrid og gyldne APC-betalinger, da der ikke finder en central håndtering og monitorering af disse publiceringsgebyrer sted på eller for de danske universiteter.

Derudover er det uhensigtsmæssigt, at universiteterne hver især går til denne opgave på forskelligartet vis, hvorfor det overordnede formål med projektet vil tilstræbe at etablere ensartede, nationale workflows for administration og standarder for indsamling og dokumentation af data om muligt. På denne måde sikres i udgangspunktet sammenlignelige, valide data på henholdsvis omfanget af gylden og hybrid Open Access og udgifterne forbundet hermed samt udvikling over tid.

Modning af ALMA og Ny Primo til danske fag- og forskningsbiblioteker

Målet for projektet er at professionshøjskolerne UCC og Metropol går forrest i forhold til at modne bibliotekssystemet ALMA/Ny Primo i en dansk kontekst ved at integrere ALMA med Netpunkt og skabe interaktion med følgende tjenester:

 • Interlibrary lånesamarbejde (ILL)
 • Forsideservice
 • Samsøgning i Artikelbase og i danske e-bøger
 • Import, eksport samt genbrug af bibliografiske poster fra DanBib

Professionshøjskolerne UCC og Metropol har underskrevet kontrakt med Ex Libris om at overgå til ALMA og Ny Primo fra august 2017. Kontrakten er underskrevet efter afholdelse af en udbuds-forretning, og overgangen til ALMA og Ny Primo opfylder UCC og Metropols ambitioner om et bibliotekssystem, der håndterer elektroniske ressourcer på samme hensigtsmæssige måde som de fysiske

Systemet giver også en logisk og intuitiv søgeadgang for brugerne i såvel bibliotekernes fysiske som elektroniske samlinger og ressourcer. Alma og Ny Primo har ikke tidligere været taget i anvendelse af danske fag- og forskningsbiblioteker.

Co-creation: Studerende som medproducenter i udviklingen af bibliotekernes læringsprodukter

Projektet vil gøre tre ting.

For det første vil det udvikle e-læringsforløb og -produkter gennem co-creation. Dette styrker de studerendes informationskompetence i faglige sammenhænge som 

 • Bygger på samarbejde med professionelle miljøer som arbejder med co-creation
 • Inddrager studerende i udviklingsprocessen
 • Bygger på indsigt i studerendes informationspraksis i et informationslandskab under stadig forandring
 • Bygger på samarbejder med miljøer, som er stærke på området for digitale designs, herunder også oplevelsesorienteret design – og indarbejder viden om design med viden om didaktik
 • Kan anvendes på tværs af uddannelsesbiblioteker 

For det andet skal det udfordre bibliotekernes traditionelle opfattelse af, hvordan de studerende bedst håndterer information i faglige sammenhænge. Dette skal ske med en undersøgelse af studerendes informationspraksis.

For det tredje skal projektet kompetenceudvikle medarbejderne i bibliotekerne, som arbejder med styrkelse af de studerendes informationskompetence i det virtuelle læringsmiljø. Dette skal ske ved at inddrage kolleger i projektkonsortiets biblioteker i udvikling og brug af dette projekts viden og produkter, samt brug af viden og produkter fra DEFF elearning

National konsolidering af DMPonline-organisation og support

Der ønskes etableret en dansk DMPonline-installation med tilhørende drifts- og supportorganisation, med henblik på at tilbyde forskere nemt tilgængelig og relevant hjælp til udarbejdelsen af data management-planer. Selv om DMPonline i sig selv er et ganske enkelt værktøj, anses udbredelsen og tilpasningen for at være et væsentligt element i at udbrede brugen af data management planer som en integreret del af en god praksis for forvaltning af forskningsdata.

DMPonline kører allerede nu pilottest på DTU. Denne installation vil blive konsolideret som en egentlig driftsinstallation allerede fra projektets start og vil være tilgængelig for danske forskere gennem hele projektperioden. Ud over yderligere tilpasninger af den tekniske installation, vil projektet især fokusere på opbygning af drift- og supportorganisationen. Denne vil omfatte etablering af en central service manager-funktion og en række lokale administrations- og supportfunktioner på de enkelte universiteter/universitetsbiblioteker.

Indledende leveres kompetenceudvikling af biblioteks- og forskerstøttepersonale samt etablering af et nationalt samarbejde omkring drift, tilpasning og videreudvikling af værktøjet. Projektet vil sikre at træningsmateriale, generelle skabeloner og hjælp og markedsføringsmateriale af fælles interesse bliver koordineret af den centrale service manager.

Med udgangspunkt i dette er der mulighed for lokale tilpasninger af DMPonline, fx i henhold til enkelte universiteters politikker og vejledningsbehov. Projektet vil have fokus på at der lokalt bliver iværksat aktiv markedsføring og oprettet kontaktpunkter for forskersupport på de enkelte enheder og på varetagelsen af denne service igennem den senere del af projektet.

Det er målet, at der ved projektafslutning er etableret en velfungerende organisation som yder løbende support og vejledning til DMPonline, baseret på en sund teknisk drift. Med det overordnede formål at forskere i høj grad begynder at udarbejde data management planer. Opfyldelsen af dette mål vil blive dokumenteret gennem måling af antal brugere og udarbejdede data management planer.

Research Output & Impact - Analyzed & Visualized

Universiteter og biblioteker bruger i dag mange ressourcer på at registrere og dokumentere universiteternes forskningsaktiviteter og på at købe adgang til bibliografiske databaser og bibliometriske værktøjer. 

Data i disse systemer er ikke særlig tilgængelig for videre analyse og spredning. Det er svært at få et strategisk overblik over udviklingen i områder som publikationer og citationer, internationalt samarbejde, samarbejde med erhvervslivet og eksterne bevillinger.

Bibliotekerne er således hæmmet i at udfylde deres voksende og vigtige rolle som leverandører af forskningsanalyser og -visualiseringer som grundlag for universiteternes strategiske beslutninger.

Projektets overordnede mål er at reducere disse barrierer på afgørende vis ved at

 1. organisere en systematisk, bred og grundig kompetenceudbygning for universitetsbibliotekernes personale på det bibliometriske/forskningsanalytiske område

  • ved at tilføre denne personalegruppe operationelle kundskaber, hvad angår de mange nye dataanalyse- og visualiserings-koncepter og –værktøjer, der bl.a. er en udløber af ”Big Data Revolution” og fremvæksten af ”Semantic Web Applications”
  • ved at sikre bred adgang til denne kompetenceudvikling, også for universitetsbiblioteker udenfor ansøgerkonsortiet – og evt. andre interesserede

 2. at (videre)udvikle et open source system til avanceret forskningsanalyse og –visualisering af universiteters forskningssamarbejder, -resultater, impact m.v.

  • baseret på VIVO, et åbent semantisk web/linked open data system, der allerede  er testet med succes i DEFF-projektet ”Linked Open & Social”
  • baseret på internationale data fra Web of Science, der har tilstrækkelig kvalitet, dækning og konsistens til at danne baggrund for forskningsanalyser med den nødvendige integritet

Siden er sidst opdateret: 11.08.2017
Uddannelses- og Forskningsministeriets logo
Undervisningsministeriet
 • DEFF
 • Slots- og Kulturstyrelsen
 • H.C. Andersens Boulevard 2
 • 1553 København V
 • Tlf: +45 33 95 42 00
 • Email: deff@slks.dk
 • CVR-nr. 34194580
 • EAN-nr.: 5798000793248

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vores cookies samler ikke på personoplysninger

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette. Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies: Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)