DEFF-konferencen

Program

OBS. Foreløbigt program med forbehold for ændringer. 

TORSDAG den 19. april

8:30-9:30 Registrering og morgenmad

9:30-10:00 Åbning af konferencen ved DEFF's styregruppeformand, Børge Obel

10:15-12:15 GAEB årsmøde 2018 for alle medlemmer af Foreningen for Ungdomsuddannelsernes Biblioteker

10:15-11:00 5-minutters lightning talks fra følgende nye udstillere:

Bloomsbury Digital Resources
Browzine
CNKI – China National Knowledge Infra structure
IET
Mark Allen Group
Peter Lang International Academic OPublishers
Yewno
Moderator: Dyveke Sijm, DEFF sekretariatet

11:15-12:00 LISA DEFF's licensadministrations system - nu med brugsstatistik v. Daniel Brandorff, DEFF sekretariatet
DEFF’s system for licensadministration - LISA, er blevet udvidet med brugsstatistik og en masse ny funktionalitet. Vi tager en tur rundt i det vigtigste for jer brugere, så I kan udnytte de mange muligheder og overskue alle jeres abonnementer – også historisk.

11:15-12:00 Nem brugeradgang til  Open Access indhold ved hjælp af bl.a. OA knap og unpaywall
v. Chefkonsulent Kasper Løvschall, AAU

12:00-13:00 FROKOST OG UDSTILLINGER

13:00-14:00 Key-note: Information Literacy Misconceptions v. Professor Lisa Hinchliffe, University Library at the University of Illinois 

The process of learning includes not only success in developing knowledge, skills, and abilities but also mistakes and errors that impede learning. In any domain of learning, instructors will have developed a sense of the typical errors learners make. This talk will present the results of a systematic investigation into the predictable misunderstandings that first-year colleges students have about information literacy. The research revealed nine information literacy misconceptions. By considering these misconceptions, librarians can better design library instruction and research assistance services to support student learning and success.

Lisa Hinchliffe is Professor/Coordinator for Information Literacy Services and Instruction in the University Library at the University of Illinois at Urbana-Champaign. She is also an affiliate faculty member in the University’s School of Information Sciences. For more information, see her website: lisahinchliffe.com

14:00-14:30 KAFFE OG UDSTILLINGER

14:30-15:00 Erfaringer fra DEFF projektet "Digital dannelse:fra begreb til praksis" v. Anika Trumulis, Rødovre Gymnasium og uddannelsesleder Søren Keller Sørensen fra Ordrup Gymnasium

Projektet har haft som mål at fokusere og konkretisere arbejdet med it i undervisningen gennem et fokus på digital dannelse.  I projektet dækker begrebet digital dannelse over fem områder af arbejdet med it, nemlig information, etik og moral, formidling, deltagelse og it-operationelle kompetencer. Det har været et udgangspunkt for projektet, at begrebet digital dannelse er blevet set som en del af skolernes generelle arbejde med almen dannelse, og det ”at blive dannet” – eller digital dannet - omfatter både det at erhverve sig viden, at få en refleksiv ramme i forhold til sin omverden og at opnå konkrete kompetencer. Det har desuden været en forudsætningen for arbejdet, at det skulle kobles til fagene, deres stofområder og mål.

14:30-15:15 Should we really be worried about predatory publishers? v. Helen Dobson, University of Manchester Libary.

15:30-17:00 Workshop for projektet "Forundersøgelse digitalt bibliotek til gymnasierne" v. Konsulent Peter Vesterhede og Birgit Lund

I for-projektets arbejde mod etablering af grundlaget for en national virtuel biblioteks- og databrønd til ungdomsuddannelserne har vi haft stor glæde af den workshop, der blev gennemført på DEFF-konferencen i 2017. Nu er projektet kommet så langt, at vi på dette års DEFF-konference kan tage et vigtigt skridt videre, og på denne workshop få jeres input til:

• Validering og udbygning af krav/ønsker til et nyt system. Ønsker som vi bl.a. har fået fra bibliotekarer, ledelser, lærere, elever m.fl.
• Hvad er den fælles fortælling om det nye system, og hvordan får vi den ud?

15:30-16:15 Key-note: What is going on in research data management internationally? v. Rachel Bruce Director open science and research lifecycle, JISC

16:15-17:00 KAFFE OG UDSTILLINGER

17:15-18:15 Karen Marie Lillelund om kommunikation med humoren som forløser

18:30-21:00 KONFERENCE MIDDAG

 

FREDAG den 20. april

8:30-9:00 Registrering og morgenmad

9:00-10:00 Key-note og diskussion: The role of libraries in the Open Science landscape v. Dr Paul Ayris  og Dr Tiberius Ignat

The purpose of this presentation is to draw a roadmap to show how libraries can engage in the Open Science agenda. It will do this by examining a number of key issues. First, it looks at the scope of Open Science and identifies three major shifts in practice. It draws an idealised work flow for the research process and maps certain key elements of Open Science to that work flow. It then looks at individual subject themes: Open Access, Research Data Management, the European Open Science Cloud, and Citizen Science. These areas have been chosen because they form key elements of the European Commission’s Open Science Policy Platform definition of Open Science, and because these are areas where LERU (League of European Research Universities) has written advice papers or contributed to reports. The authors end by drawing a number of conclusions on the role that libraries can assume in the brave new world of Open Science.

10:15-11:00 Bibliotekssystemer og persondata v.  advokat Jacob Georg Naur

Over hele EU gør man sig klar til, at den ny databeskyttelsesforordning træder i kraft i 25. maj i år. Forordningen – på engelsk General Data Protection Regulation, GDPR, indebærer, at datatilsynsmyndighederne i EU’s 28 medlemslande er forpligtede til at håndhæve en lovpakke, der opstiller strenge krav til, hvordan virksomheder og offentlige myndigheder indsamler, opbevarer og beskytter de persondata, de ligger inde med.

10:15-11:00 Erfaringer fra DEFF projektet "Co-creation: studerende som medproducenter i udviklingen af bibliotekernes læringsprodukter" v. projektleder Karen Harbo m.fl., AU Library.

En bred kreds af uddannelsesbiblioteker repræsenterende et bredt udvalg af uddannelsesinstitutioner i Danmark engagerede sig i det tidligere DEFFelearning projekt (2014-16) og i det aktuelle DEFF Co-creation projekt (2017-). Dette på baggrund af den fortsatte implementering af virtuelle læringsmiljøer i uddannelsesinstitutionerne og den deraf følgende udvikling af nye digitale læringsplatforme, - læringsformer og –læringsformater.

Bibliotekernes viden og kompetencer skulle styrkes, så man kunne matche denne udvikling. Med andre ord, bibliotekernes undervisningsvirksomhed skulle flytte fokus til udvikling af digitalt læringsdesign, herunder didaktik og nye former for samarbejde med fagmiljøer og studerende om udvikling af læring (co-creation). Der skulle findes bæredygtige løsninger – på tværs af bibliotekerne!

Dagens præsentation vil kaste blikket fra både broen og maskinrummet – vi fortæller om projektets fremdrift, og demonstrerer hvilke metoder og værktøjer, vi tager i brug for at opfylde projektets overordnede mål:

 • Udvikling af e-læringsprodukter og -services gennem co-creation
 • Udfordring af bibliotekernes traditionelle opfattelse af, hvordan de studerende bedst håndterer information i faglige sammenhænge
 • Kompetenceudvikling af biblioteksmedarbejdere, som arbejder med at styrke studerendes informationskompetence i det virtuelle læringsrum

11:15-12:00 5-minutters lightning talks fra følgende udstillere:
EBSCO
Emerald Publishing
Euromonitor International
Gale, a Cengage company
Infomedia
ProQuest

Moderator bibliotekar Mette G. Hansen, Erhvervsakademi Aarhus

11:15-12:00 DEFF's organisering af licensforhandlinger og sekretariatets servicekoncept v. Dyveke Sijm, DEFF sekretariatet

11:15-12:00 KE- Knowledge Exchange samarbejdet og de danske forskningsinstitutioner v. Christian Hagen Thomasen, DEFF sekretariatet

Udveksling af viden, erfaringer og visioner er uvurderlig for at skabe en sammenhængende og sund forskningsinfrastruktur. DEFF skaffer konkrete, personlige relationer til udlandet via Knowledge Exchange. Her deltager danske eksperter sammen med udenlandske kolleger til at formulere løsningsanbefalinger til de udfordringer bibliotekerne står overfor i serviceringen af forskere og studerende. De andre lande i samarbejdet er foregangsnationer på området for informationsteknologi, Open Access og Open Science: Tyskland, Frankrig, Holland, Finland og Storbritannien. Christian Hagen Thomasen vil præsentere, hvordan Knowledge Exchange arbejder samt en række af deres rapporter og anbefalinger. Medbring popcorn.

11:15-12:00 Erfaringer fra DEFF projektet Permanent adgang og adgang ved opsigelser v. Specialkonsulent Anette Wergeland Schneider, DTU

De seneste år har der været arbejdet intensivt med permanent adgang og adgang ved opsigelser til elektroniske informationsressourcer. Alle landets universitetsbiblioteker har analyseret, forhandlet, testet rettigheder m.v. for både tidsskrifter og bøger. 

På baggrund af det nuværende projekt, skal det være muligt efterfølgende at træffe en beslutning om go eller no go til en national arkiveringsløsning i Danmark. 

Workshoppen vil give en status for det arbejde der har været lavet i Danmark og stadig pågår, og se på internationale muligheder. 

11:30-12:00 Erfaringer fra DEFF projektet "Fælles websider om ophavsret" v. Informationsspecialist Rasmus Rindom Riise, KUB Forskerservice og
Informationskonsulent Kasper Bøgh Pedersen, DTU, Afdeling for Innovation og Sektorudvikling

Vejledning i og formidling af ophavsret er blevet en stadig større del af de danske universitetsbibliotekers services rettet mod universiteternes forskere, undervisere og studerende. En stor del af denne formidling er webbaseret, og det stiller ikke bare krav til det formidlingsmæssige indhold, men også den måde indholdet formidles, så brugerne får mest muligt ud af indholdet.
 
I stedet for at hvert universitetsbibliotek selv udarbejder denne formidling, har DFFU-forummet Forum til Formidling af Ophavsret – der består af repræsentanter fra 7 universitetsbiblioteker og 1 professionshøjskole – besluttet at udarbejde en fælles ”brønd” med webbaseret indhold om ophavsret med den formidlingsmæssige vinkel in mente. Til dette arbejde har DFFU-forummet  fået bevilliget et tilskud af DEFF, og det er arbejdet med disse fælles webressourcer som Kasper Bøgh Petersen og Rasmus Rindom Riise vil fortælle om  i denne session.

12:00-13:00 FROKOST OG UDSTILLINGER

13:00-14:00 5-minutters lightning talks fra følgende udstillere:
Cambridge University Press
Clarivate Analytics
Elsevier BV
Oxford University Press
WILEY
SpringerNature


Moderator vicedirektør Per Lindblad Johansen, Det Kgl. Bibliotek

13:00-13:45 ”En hybrid fremtid? Nye undervisnings- og læringsformer” v. Adjunkt phd. Rikke Toft Nørgaard, Center for undervisningsudvikling og digitale medier, AU

Oplægget præsenterer en række forskningsressourcer, pædagogiske tendenser og afprøvede formater i forhold til anvendelse af digitale teknologier i undervisnings- og læringskontekster. I krydsfeltet mellem det analoge og digitale opstår nye såkaldte ’hybride’ undervisnings- og læringsformer og -formater. Med udgangspunkt i begrebet om ’hybriditet’ i uddannelsessituationen diksuteres muligheder og potantialer ved at nytænke former og formater gennem at sammenblande det analoge og det digitale, studenter- og underviserroller, uformel og formel læring, online og onsite undervisning mv. Oplægget er centreret omkring faktisk afprøvede læringsformater og udviklede pædagogiske former og giver således et indblik i hvor undervisning og læring er på vej hen på hvad der benævnes som fremtidens ’modus 3’ institution. 

13:00-13:45 Academic libraries as research reproducibility hubs v. Data Stewardship Coordinator Marta Teperek,Technical University, Delft

13:45-14:15 KAFFE OG UDSTILLINGER

14:15-15:00 Cybersikkerhed og uddannelses- og forskningsbibliotekerne v. eksperter i cyberkriminalitet, Lektor Bo Holst-Christensen og lektor Henrik Tange, DTU

Siden er sidst opdateret: 28.03.2018

Kontakt

Helle Bernskov
33 73 33 60

Der er få pladser tilbage til årets DEFF-konference. Så snart alle 250 pladser er booket, lukker tilmeldingen.

Tilmeld dig her

Konferencen finder ligesom sidste år sted på Crowne Plaza i Ørestaden.

Event-app

DEFF-konferencen bruger en web-app til at samle program, information om oplægsholdere og deltagere. Med den kan du nemt få et oveblik over de mange spændende indslag og lave dit eget program.

Her kan du tilgå web-appen ganske gratis her.

Hotel information

Klik her for hotel booking på Crowne Plaza.
https://www.cabinn.com/hotel/metro-lufthavn-hotel-koebenhavn

CABINN Metro hotel ligger fem minutter fra Copenhagen Towers og er et billigere hotel-alternativ.

Parkering og transport

Ørestad station ligger lige ved siden af Crowne Plaza. Togene afgår fra København H.

Nærmeste metrostation er Ørestad.

Ankommer du i bil skal du være opmærksom på at der er betalingsparkering ved Crowne Plaza.

Følgende forlag er indtil videre tilmeldt konferencen: ACCUCOMS International BV, ACS Publications, American Psychological Association, Bloomsbury Digital Resources, BMJ, BRILL, Browzine, Cambridge University Press, Clarivate Analytics, CNKI (China National Knowledge Infrastructure), De Gruyter, EBSCO, Elsevier BV, Emerald Publishing, Euromonitor International, Gale - a Cengage company, IET, Infomedia, LexisNexis Business Insight Solutions, Mark Allen Group, Oxford University Press, Peter Lang - International Academic Publishers, ProQuest, SAGE Publishing, Springer Nature, Taylor & Francis Group, WILEY, Wolters Kluwer | Ovid, Yewno

Uddannelses- og Forskningsministeriets logo
Undervisningsministeriet
 • DEFF
 • Slots- og Kulturstyrelsen
 • H.C. Andersens Boulevard 2
 • 1553 København V
 • Tlf: +45 33 95 42 00
 • Email: deff@slks.dk
 • CVR-nr. 34072191
 • EAN-nr.: 5798000793248

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vores cookies samler ikke på personoplysninger

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette. Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies: Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)