DEFF's indsatsområder 2016-2017

1: Adgang til digital videnskabelig viden

Al dannelse, forskning og innovation er baseret på viden.

DEFF arbejder for en kosteffektiv adgang til videnskabelig viden, hvor en hensyntagen til brugernes forbrug af akademisk materiale på grund af de vigende budgetter i fremtiden bliver nødvendig. Resultaterne af allerede offentligt finansierede forskningsresultater skal for at undgå dobbeltbetaling, gøres frit tilgængelige med parallelpublicerede Open Access-udgaver.

Adgang er dog ikke tilstrækkelig, der skal også de rette kompetencer til: Med adgang følger behovet for at bearbejde og forstå det materiale, der gives adgang til. Dette gælder såvel elever som undervisere på ungdomsuddannelserne, de universitetsstuderende, forskerne, bibliotekarerne samt erhvervslivet. Disse grupper har forskelligt udgangspunkt, og arbejdet skal derfor tilpasses gruppernes særlige behov og vilkår samt løbende opdateres i lyset af et videnfelt, der udvikler sig hastigt.

Mål med indsatsområdet 

DEFF ønsker at opfylde nedenstående mål med sit arbejde med Adgang til digital videnskabelig viden:

 • DEFF vil støtte projekter, der giver forskere, studerende og erhvervsliv nemmere adgang til den nødvendige digital videnskabelig viden ved at øge tilgængeligheden af videnressourcerne gennem Open Access
 • DEFF’s licensforhandlere forpligter sig på at indføre et mere databaseret forhandlingssetup.
 • DEFF vil støtte projekter, der forbedrer brugernes digitale læring, informationskompetencer og videnhåndtering.

2: Open Science

Open Science er en systematisk ændring af måden læring, kommunikation og forskning gennemføres som følge af internettets indtog på de danske forsknings- og uddannelsesinstitutioner. Open Science er både et fokusområde for EU, den danske regering og de danske forsknings- og uddannelsesinstitutioner. EU’s ministerråd tilsluttede sig i maj 2016 ”The transition towards an Open Science system”. DEFF ønsker med dette indsatsområde, at støtte op om disse initiativer og ambitioner.

DEFF er initiativtager til den nationale Open Access-diskussion og medskaber af en historisk stor dansk satsning på udvikling af forskningsdata management. DEFF vil fortsætte dette arbejde som en del af den bredere Open Science-agenda. DEFF forstår med baggrund i EU’s Open Science-politik i relation til forsknings- og uddannelsesbibliotekerne området som en systematisk ændring i måden forskning og uddannelse organiseres og føres ud i livet.

Den videnskabelige kommunikation forskere imellem, til undervisere, studerende samt til resten af samfundet skifter karakter i disse år. Disse nye muligheder (og faldgruber) skal imødekommes af bibliotekerne – blandt andet er det nødvendigt at forskningsdata skal være FAIR (findable, accessible, interoperable og Reusable).

Informationen kan og skal formidles på nye effektive måder, hvilket kræver nye kompetencer og tilgange til læring. DEFF har fokus på at afdække disse muligheder og igangsætte eksperimenter på de mest lovende områder.

Mål med indsatsområdet

DEFF ønsker at opfylde nedenstående mål med sit arbejde med Open Science: 

 • DEFF vil støtte projekter, der sikrer at FAIR-data i højere grad indgår i forskningsbibliotekernes arbejde
 • DEFF vil støtte projekter, der sikrer at bibliotekerne understøtter flere elementer af Open Science til gavn for både forskerne, undervisere og studerende på særligt professionshøjskolerne og universiteterne
 • DEFF vil støtte projekter, der udbreder kompetencer til anvendelse af  FAIR-data hos forsknings- og uddannelsesbibliotekerne og dets brugere
 • Hvor det giver mening, yder DEFF kun tilskud til udviklingsprojekter, der aktivt involverer FAIR-data.

3: Forskningskommunikation

Videnspredning, formidling og værktøjer til at analysere og vurdere det enorme informationsudbud er afgørende for forskning, læring og innovation. DEFF vil arbejde for at forbedre mulighederne for alle involverede.

Forskerne skal have de bedste muligheder for at kommunikere med fagfæller samt publicere forskningsresultater hurtigt, effektivt og meriterende. Kommunikationen mellem forskere i en international videnkontekst foregår via et væld af services. DEFF vil arbejde for, at denne kommunikation og publicering sker optimalt og på et bæredygtigt grundlag.

For at vurdere såvel effekt som relevans af det hastigt voksende informationsudbud er der løbende behov for at videreudvikle de analytiske og bibliometriske værktøjer – set i lyset af udviklingen imod Open Science, er det endvidere nødvendigt at undersøge behovet for effektmålinger, der understøtter denne udvikling. Der er behov for at afdække og afprøve mulighederne, således at de mest værdifulde nyskabelser kan indgå i bibliotekernes kompetence- og serviceudbud.

Mål med indsatsområdet 

DEFF ønsker at opfylde nedenstående mål med sit arbejde med forskningskommunikation:

 • DEFF vil støtte projekter, der omhandler i nye koncepter og modeller for forskningskommunikation med henblik på at tilbyde nye relevante, digitale redskaber til forskere og studerende
 • DEFF vil støtte projekter, der øger den digitale distribution og tilgængeligheden af digitale videnskabelige materialer
 • DEFF vil støtte projekter, der omhandler nye koncepter og systemer indenfor forskningsanalyse, bibliometri og altmetrics med henblik på at tilbyde nye services til såvel forskere som studerende, erhvervsliv og offentlighed. 

4: Konsolidering

DEFF har gennem mange år haft konsolidering som kerneaktivitet. 

Konsolidering fordrer koordinering samt opnåelse af konsensus blandt aktørerne. DEFF har her en central rolle som samarbejdsorganisation for de danske fag-, forsknings- og uddannelsesbiblioteker. Incitamentet til konsolidering er etablering af bedre services for brugerne med et lavere udgiftsniveau, hvor dette ikke kan opnås individuelt af det enkelte bibliotek. Samtidig kan der opnås arbejdsdeling mellem bibliotekerne, hvilket kan bedre den samlede økonomi.

Services flytter sig fra lokale computere på institutionerne til fælles centre ”i skyen”. Sådanne ydelser kan leveres af globale udbydere eller af en nationalt konsolideret udbyder. Mulighederne er mange og grundige undersøgelser er nødvendige. Udover økonomiske fordele er der tillige en reduktion af kompleksitet for den enkelte institution, der dermed kan fokusere på egne kerneopgaver. Mulighederne for at bruge data på en bedre måde er kun ved sin begyndelse.

Konsolidering kan ske på mange områder. Eksempelvis for systemer, programversioner, arbejdsprocesser, værktøjer og data. Det kan tillige ske gennem kompetencekonsolidering, hvor ressourcepersoner i højere grad end i dag deles mellem relevante institutioner.

Mål med indsatsområdet

DEFF ønsker at opfylde nedenstående mål med sit arbejde med konsolidering:

 • DEFF fortsætter konsolideringsindsatsen, hvor denne giver mening, ved udelukkende at støtte samarbejdsprojekter.

 

5: Det digitale bibliotek på gymnasierne

De studerende fra gymnasierne udgør universiteternes, professionshøjskolernes og erhvervsakademiernes råstof.

På gymnasierne stifter næste generation på arbejdsmarkedet indledende bekendtskab med akademiske metoder, datahåndtering og kildekritik samt andre nødvendige informationskompetencer i vidensamfundet. 

De gymnasiale uddannelser udgøres af forskellige institutioner, der – særligt siden gymnasiereformen – er kendetegnet ved få biblioteks- og informationsressourcer. Gymnasierne falder derfor ofte ned mellem to stole, når det handler om at kunne tilbyde de rette biblioteksservices, videnressourcer og -værktøjer: Folkebibliotekerne på den ene side og fag-, forsknings- og uddannelsesbibliotekerne på den anden side. Gymnasiereformen og det generelt øgede behov for forskningsbaseret undervisning i samfundet tydeliggør nytten af en gennemarbejdet og forankret løsning på dette område.

Mål med indsatsområdet 

DEFF ønsker at opfylde nedenstående mål med sit arbejde med det digitale bibliotek på gymnasierne:

 • DEFF vil initiere en udredning af biblioteksfunktionen for ungdomsuddannelserne, der sammen med allerede støttede DEFF-projekter skal skabe en fremtidssikret model for området
 • DEFF vil støtte projekter, hvor gymnasielærernes kompetencer udi digital dannelse, akademisk informationssøgning og datahåndtering forbedres.

 

 

Siden er sidst opdateret: 11.08.2017

Se aktuelle muligheder for projekttilskud fra DEFF på siden for projekter og tilskud.

Uddannelses- og Forskningsministeriets logo
Undervisningsministeriet
 • DEFF
 • Slots- og Kulturstyrelsen
 • H.C. Andersens Boulevard 2
 • 1553 København V
 • Tlf: +45 33 95 42 00
 • Email: deff@slks.dk
 • CVR-nr. 34194580
 • EAN-nr.: 5798000793248

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vores cookies samler ikke på personoplysninger

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette. Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies: Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)