DEFF's indsatsområder 2018-19

1. Digitale informationskompetencer på tværs af undervisningsinstitutionerne

Adgang til viden, serviceunderstøttelse og kompatible infrastrukturer er nødvendige faktorer i arbejdet for at skabe de bedste betingelser for forskning, læring og innovation i Danmark. Men de kan ikke stå alene: Informationskompetencer, uddannelsestilbud og digital dannelse, der klæder både studerende og forskere på til at begå sig i en verden med mere digital deling, åbne adgange og nye samarbejdsmuligheder er nødvendige for at sikre, at alle de nye udviklinger udnyttes til fulde.

Fremtiden byder os hurtigere deling og på én gang både mere sociale og mere automatiserede lærings- og forskningsformer. Dertil åbnes adgangen til både vidensmateriale og forskningsprocessens forskellige led for medskabelse, samarbejde og øget transparens. Dette giver en masse muligheder, der nødvendiggør en opkvalificering af de studerende, undervisere og forskere på alle niveauer i det danske uddannelsessystem.

DEFF’s spændvidde på tværs af disse institutioner giver en unik mulighed for at skabe en sammenhængende indsats, der kan sikre en opdatering tilpasset en moderne digital virkelighed.

Denne indsats kan komme ind på emner såsom digital literacy, etik og videnskabelig redelighed, nye digitale videns- og undervisningsformer eller digital student mobility, der kan sikre danske studerende en international kompetence- og databevægelighed verden over.

 Mål for indsatsområdet

 

 • DEFF ønsker at støtte projekter, der forbedrer informationskompetencer på tværs af undervisningsinstitutionerne
 • DEFF ønsker at støtte projekter, der forbedrer den digitale dannelse for studerende på de danske uddannelsesinstitutioner
 • DEFF ønsker at støtte projekter, der opkvalificerer informationskompetencerne hos undervisere og forskere på alle niveauer i det danske uddannelsessystem.

2. Forskningsdata management

The Danish Code of Conduct for Research Integrity fra 2014 slog fast, at redelig dansk forskning inkluderer en plan for forvaltning af forskningsdata. DEFF, DeIC og de danske forskningsinstitutioner gennemfører i disse år et gennemgribende og ambitiøst projekt om at få ført de danske data management-forhold up to date. Dette gælder både på det tekniske og kompetencemæssige niveau. 

I 2016 underskrev EU Ministerrådet ”The transition towards an Open Science system”, der klargør at FAIR-data (Findable, Accesible, Interoperable, Reusable) skal indføres på tværs af EU. Disse målsætninger stiller krav til, at Danmark samarbejder med internationale partnere om en sammenhængende infrastruktur på området for data management.

Et konkret europæisk samarbejde, der i 2017-2018 baseret på FAIR-standarder kommer til udmøntning, er European Open Science Cloud. EOSC er en konkret data-infrastruktur, som kan løfte den europæiske Open Science-indsats. DEFF vil i samarbejde med relevante partnere arbejde for, at Danmark kan bidrage til og høste gevinsterne af det øgede europæiske samarbejde.

Mål for indsatsområdet

 • DEFF ønsker at støtte projekter, der fremmer en indførelse af FAIR-principperne for forskningsdata i Danmark i overensstemmelse med den europæiske udvikling
 • DEFF ønsker at støtte projekter, der fremmer en sammenhængende infrastruktur på området for data management
 • DEFF ønsker at sikre projekter, der udbreder kendskab til og kompetencer udi FAIR data management til målgrupper, der har eller vil få glæde af dette.

3. Fremtidens publiceringsøkonomi og forskningsoutput

DEFF er initiativtager til Open Access-diskussionen i Danmark. DEFF ønsker at fortsat at fokusere på transitionen til Open Access i overensstemmelse med den gældende strategi på området. Fremtidens publiceringsøkonomi skal dog ses i lyset af de muligheder, som internetdeling og –kommunikation fører med sig.

Hvor Open Access primært handler om fri og gratis adgang til offentligt finansierede forskningsartikler (og i mindre grad bøger), vil fremtidens publiceringslandskab også inkludere andre formater og foregå via andre kanaler. I en ikke fjern fremtid vil det ikke være usædvanligt at en forskningsartikel indenfor eksempelvis medicinsk forskning bliver produceret næsten uden menneskelig indgriben: High-performance Computere overskuer datamængder af et omfang, som den menneskelige hjerne ikke kan favne og publicerer koordinaterne til alle forsknings-relevante datapunkter, som en automatisk genereret forskningsartikel, der hermed peger forskningsmiljøet den rette vej. DEFF ønsker kompetence-, formidlings- og teknik-understøttelse af disse fremtidige publiceringsmuligheder.

Diskussionen om, hvilken retning dansk forskning, uddannelse og innovation skal gå i, ønsker DEFF at starte. Dermed kan den rette både tekniske og kompetencemæssige udvikling på de danske forsknings- og uddannelsesbiblioteker ske i overensstemmelse med fremtidens publiceringskrav. En øget sammenhæng mellem de akademiske forskningsinstitutioner og de mere praktisk-orienterede professions- og erhvervsuddannelser bør også indgå i diskussionen.

Den danske udvikling af og tilpasning til fremtidens publiceringsøkonomi med fri adgang til data, redskaber og forskningsresultater kræver kompetencer, som DEFF vil være med til at sikre opbygges allerede fra gymnasieniveau.

Mål for indsatsområdet:

 • DEFF ønsker at støtte projekter, der fremmer teknisk understøttelse af fremtidens forskningsoutput
 • DEFF ønsker at støtte projekter, der fremmer kompetence- og formidlingsunderstøttelse af denne udvikling med tiltag fra gymnasieskolerne, erhvervsskolerne samt universiteterne.

4. Næste generations forskningsevaluering, indikatorer og metrikker

Evaluering og måling af videnskaben benyttes af politikere og institutionsledelser som en sikring af, at man får det bedste ud af investeringer og distributionen af ressourcer – populært kaldet impact eller effekt - ligesom det skaber en gennemsigtighed i brugen af disse midler.

Målinger, monitorering og evalueringer har dog en påvirkende effekt på dét, som de måler. Samtidigt benyttes nuværende evalueringsstandarder, effektmålingsværktøjer og performance indikatorer ofte på andre niveauer end oprindeligt tiltænkt – metoder til rangering af akademiske tidsskrifter benyttes eksempelvis til at evaluere den enkelte forsker. Da forskning, uddannelse og innovation med Open Science radikalt ændrer karakter i disse år, er opdaterede og nye metoder til evaluerings- og effektmåling nødvendige.

Politisk fastlagte mål om øget udbredelse af delbare, genbrugelige og tilgængelige forskningsdata (FAIR-data) bliver pt. som ét eksempel modarbejdet i den nuværende publiceringsøkonomi, der tilskynder, at den enkelte forsker maksimerer sit eget publikationsoutput frem for at bidrage til den fælles åbning og udbredelse af forskningsindsatser og -resultater.

Som det påpeges i Det Frie Forskningsråds rapport ”Impact – Redskaber og metoder til måling af forskningens gennemslagskraft”, findes der ikke én universel forskningsindikator, som kan omfavne de mange de mange forskelligheder, der findes på tværs af forskningsdiscipliner. Europakommissionen har med rapporten ”Next-generation metrics” også givet en række anbefalinger til nye metrikker og evalueringsmetoder, der understøtter deling, god videnskabelig adfærd og videre transition til Open Science.

Mål for indsatsområdet

 • DEFF ønsker at støtte projekter, der udvikler forskningsevaluering, der i højere grad støtter en international Open Science-udvikling.

5. Citizen Science

Med internettets delingsmuligheder for bl.a. data opstår muligheder for en større involvering af borgerne i forskningsprocesserne. Ofte kaldes dette nye videnfelt for Citizen Science. En højere grad af borgerinvolvering har flere potentialer, som kan komme den samlede danske forskning, læring og ikke mindst innovation til gavn.

Indførelsen af en FAIR data-infrastruktur understøtter borgeres indsamling af forskningsrelevante data. Som eksempler kan nævnes ornitologer, der registrerer data om fugles yngleområder, eller lokalhistoriske foreningers store viden om de danske landsbyer, der med den rette datahåndtering kan komme forskningen på professionshøjskolernes og universiteternes til gode. Samtidigt kan værktøjer, materialer og ressourcer, der tidligere var den professionelle forsker forundt med Open Science stilles til rådighed for hobby-forskeren.

Citizen Science kan også udnytte at internettets digitale rum giver nemmere adgang til en større kollektiv hjerne. University of Washington har i et bemærkelsesværdigt eksempel udviklet online computerspillet ”Foldit”, der lader computerspillere verden over undersøge komplekse proteinstrukturer. Selvom computerspilleren ikke nødvendigvis føler, at hun bedriver forskning, får forskergruppen tusindvis af bud på, hvordan man kan forstå proteiners indretning. I sidste ende hjælper de mange input med at kurere bl.a. cancer og alzheimers mere gennemgribende, end de universitetsansatte selv ville kunne gøre.

I kombination med udviklingen mod Open Science vil DEFF arbejde for, at disse mere åbne og sammenhængende services også udnyttes til en større borgerinddragelse. Dette kan også hjælpe til frivillig forbedring af informations- og innovationskompetencer i befolkningen samt ikke mindst hjælpe med at legitimere og fremme forskning og nyskabelser.

Mål for indsatsområdet

 • DEFF ønsker at støtte projekter, der på et teknisk niveau kan understøtte udbredelsen af Citizen Science i Danmark
 • DEFF ønsker at støtte projekter, der øger kendskabet til Citizen Science.
Siden er sidst opdateret: 07.01.2019

Se aktuelle muligheder for projekttilskud fra DEFF på siden for projekter og tilskud.

Uddannelses- og Forskningsministeriets logo
Undervisningsministeriet
 • DEFF
 • Slots- og Kulturstyrelsen
 • H.C. Andersens Boulevard 2
 • 1553 København V
 • Tlf: +45 33 95 42 00
 • Email: deff@slks.dk
 • CVR-nr. 34072191
 • EAN-nr.: 5798000793248

Dialogboksen begynder her. Du kan lukke boksen ved at trykke Accepter cookies knappen eller Enter. Knappen er det sidste element i boksen.

Vores cookies samler ikke på personoplysninger

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse, samle statistik og huske dine indstillinger. Ved at klikke på "Accepter cookies" godkender du dette. Du kan sige nej tak ved at klikke her.

Læs mere om cookies: Cookie- og privatlivspolitik

(dialogboks slutter)